Vitajte v ateliéri Creative-Art-Toys © Mgr. Mária Ďurišová.

Svoje dielka tvorím s radosťou a v najlepšej kvalite ako mi vedomie a svedomie káže. Som slušná a férová. Podobné jednanie očakávam aj od protistrany – od svojich zákazníkov. Hocičo sa stane – prosím komunikujte, všetko sa dá vyriešiť k spokojnosti oboch strán.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany:

Predávajúci:
Mgr. Mária Ďurišová
Lipová 14
90028 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika
DIČ: 1045422917
Nie som platca DPH

Bankové spojenie:
IBAN: SK2583300000002801131499
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

(ďalej len ako "predávajúci")

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim, odoslaním objednávky cez internetový obchod www.sashe.sk/C-A-T
(ďalej len ako "kupujúci")

Objednávka

Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode sashe.sk/C-A-T si môžete kúpiť priamo v internetovom obchode, vyplnením a odoslaním objednávky.
Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.
Objednávka je záväzná, vzniká ňou kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim.
Objednávku môže kupujúci stornovať (platí pre prípad, ak ešte nebola odoslaná) e-mailom sashe poštou predávajúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť objednávku.

Ochrana osobných údajov zákazníka a ich spracovávanie


Predávajúci zhromažďuje a spracováva poskytnuté osobné údaje kupujúceho v súlade so Zákonom o Ochrane osobných údajov428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho, nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


Platba za tovar a poštovné

Platbu za tovar môžete uskutočniť prevodom na účet - za tovar zaplatíte vopred prevodom na bankový účet.
Všetky ceny uvedené na stránke sú konečné v EUR, nie som platcom DPH. Konečná cena spolu s poštovným je uvedená v potvrdení objednávky.
Všetky údaje potrebné k úhrade, budú kupujúcemu doručené e-mailom po potvrdení objednávky predávajúcim. Podľa pravidiel portálu Sashe je potrebné úhradu uskutočniť do siedmych pracovných dní. Ak pri objednávke zákazník sám nepožiada o neskorší termín kedy objednávku uhradí, je mu po 7. dni zaslané upozornenie, že objednávku neuhradil. Ak objednávka nie je uhradená obratom ani po upozornení, predávajúci má právo požiadať o storno objednávky.
Tovar bude expedovaný až po pripísaní úhrady na účet, zvyčajne na druhý- maximálne tretí pracovný deň prostredníctvom Slovenskej pošty. Ceny poštovného sú platné pre územie Slovenskej republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR je upravovaná osobitne po dohode medzi kupujúcim s predávajúcim.


Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu Slovenskou poštou, a.s. na udanú dodaciu adresu.
V deň keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní prostredníctvom e-mailu.
Podacie číslo Vašej doporučenej zásielky je možné nájsť priamo pri objednávke od momentu ako bude zásielka označená ako odoslaná v sashe systéme.

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody
- dodať tovar v dohodnutej cene
- tovar odoslať čo najskôr po obdržaní úhrady za objednávku

Kupujúci sa zaväzuje:
- prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad to predávajúcemu bezodkladne oznámiť
- zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním


Reklamácie a záruka

Na tovar, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Prípadné reklamácie a nezrovnalosti adresuje kupujúci sashe poštou predajcovi.
Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
Lehota na vybavenie reklamácie je z mysle zákona 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v najkratšom možnom termíne, no v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie
Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný alebo obdobný, s porovnateľnými technickými parametrami alebo vrátená suma za reklamovaný tovar.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený, bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho alebo sa s tovarom nenakladalo v súlade s odporúčanou starostlivosťou. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.
Na darčeky k objednávkam sa reklamácia nevzťahuje.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne na adrese Mgr. Mária Ďurišová, Lipová 14, 90028 Ivanka pri Dunaji alebo internou poštou sashe portálu.
2. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode (ďalej "Primerané odskúšanie"). Primerane odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
3. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy.
4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
5. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
7. V prípade, ak spotrebiteľ tovar nakupuje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
8. Formulár na odstúpenie od zmluvy je v prílohe.http://data.sashe.sk/text_items/2017/01/25/243564/U/R10856_243564_20170125_85169.docx

Tieto obchodné podmienky sú v platnosti od: 11.1.2017